0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web coloniesaborreda.cat, del que és titular Associació Juvenil Grup Colònies a Borredà (d’ara endavant, Colònies a Borredà).

L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

 

1. IDENTIFICACIÓ

Associació Juvenil Grup Colònies a Borredà, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: Associació Juvenil Grup Colònies a Borredà.
 • El seu CIF és: G60875317.
 • El seu domicili social està a: C/ Cervantes, 25 baixos 08600 – Berga.

 

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel: 93 821 24 69.

E-mail: colborreda@gmail.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Colònies a Borredà es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

 

3. PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

Colònies a Borredà es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, Colònies a Borredà podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix Colònies a Borredà es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels productes oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels productes només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, atorgant per part de Colònies a Borredà a l’interessat un nom d’Usuari i una contrasenya, els quals li identificaran i habilitaran personalment per a poder tenir accés als productes.

Una vegada dins de coloniesaborreda.cat, i per a accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en coloniesaborreda.cat.

 

 

4. DISPONIBILITAT I SUSTITUCIONS

PRODUCTES

Colònies a Borredà pretén garantir la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de coloniesaborreda.cat. No obstant això, en el cas que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se l’informarà el client al més aviat possible la demora estimada.

De no trobar-se disponible el producte, i havent estat informat d’això el consumidor, Colònies a Borredà podrà subministrar un producte de similars característiques sense augment de preu, i en aquest cas, el consumidor podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el seu dret de desistiment i resolució del contracte.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà el 100% de l’import de la compra.

Si Colònies a Borredà es retardés injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat deguda.

 

 

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a coloniesaborreda.cat, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més caldrà que el client es registri a coloniesaborreda.cat a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a Colònies a Borredà la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de Colònies a Borredà.

Los pasos a seguir para realizar la compra son:

 • Seleccionar producte
 • Continués amb la compra o anar a caixa.
 • Registre d’usuari (en cas no estigui registrat prèviament).
 • Introduir informació de transport.
 • Pagament.
 • Recepció de la confirmació digitalment.

El contracte s’arxivarà en la secció ‘el meu compte’

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per Colònies a Borredà per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.

Aquesta factura serà enviada per correu postal.

 

 

6. LLIURAMENT

PRODUCTES

Els productes són digitals i no requereixen transport

 

7. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen a coloniesaborreda.cat vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de coloniesaborreda.cat. Els productes tenen l’IVA inclòs.

 • El tipus d’IVA és del 21%.
 • Despeses d’enviament: Segons el pes del producte. Illes Canàries i Balears consultar.
 • Altres despeses addicionals:

Devolucions per causes imputables al client:

És condició indispensable retornar la mercaderia en el seu embalatge original i, només s’abonaran les devolucions de producte que estiguin en perfecte estat. Tota devolució de mercaderia per causa del client portarà un càrrec del 5% del valor de factura (per càrrecs de gestió, revisió de mercaderia, etc.), la qual cosa implica que com a màxim s’abonarà el 95% del valor de la mercaderia. La gestió i cost de transport que es deriva de la retirada de la mercaderia fins a la seva posada en fàbrica serà a càrrec del client. Si el client gestiona pels seus propis mitjans la devolució; es carregarà (com a mínim) el 5% del valor de la factura anteriorment indicat. Si per contra, el client desitja que sigui coloniesaborreda.cat qui gestioni la retirada de mercaderia, haurà de comunicar-lo oportunament per escrit i el càrrec per devolució de mercaderia serà del 10% del valor de factura.

Devolucions per causes imputables a coloniesaborreda.cat:

Colònies a Borredà es farà càrrec de la retirada i reposició o abonament de la mercaderia. Per a gestionar qualsevol reclamació és imprescindible l’enviament d’una fotografia que mostri el mal o objecte de la reclamació. Les reclamacions per cops de transport hauran de notificar-se en un termini màxim de 24 hores. Tota reclamació per cop de transport realitzada per escrit a l’agència i/o a Colònies a Borredà dins de les 24 hores des de la seva recepció, suposarà la substitució o abonament del 100% de l’import. Colònies a Borredà no es farà càrrec de les reclamacions realitzades fora d’aquest termini. Qualsevol altre tipus de reclamació s’atendrà d’acord amb la Llei de Garanties en vigor. Tota la informació mostrada en el catàleg Colònies a Borredà és il·lustrativa i no té caràcter contractual. Colònies a Borredà es reserva el dret de realitzar les modificacions necessàries per a millorar els seus productes.

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

8. FORMES DE PAGAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

 

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a Colònies a Borredà sobre el seu desig de desistir del contracte.

El desistiment implica que, Colònies a Borredà procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament.

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de Colònies a Borredà.

Colònies a Borredà comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

Per a procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

El client suportarà els costos de devolució dels béns.

 

 

10. GARANTIA

Els productes adquirits a través de coloniesaborreda.cat gaudeixen d’un període de garantia de 2 anys des del moment de la seva adquisició, que cobreixen els possibles defectes de fabricació del producte, així com qualsevol avaria produïda durant aquest període.

Garantia de fabricació.

S’exclouen de les garanties els productes consumibles, les deficiències ocasionades per ús o manipulacions indegudes, connexió a la xarxa elèctrica diferent a la indicada, instal·lació incorrecta o els defectes derivats de tota causa exterior.

En els productes de naturalesa duradora, el consumidor tindrà dret a un adequat servei tècnic i a l’existència de recanvis durant un mínim de 5 anys des de la data en què el producte deixi de fabricar-se, sense que pugui incrementar-se el preu dels recanvis en aplicar-los en les reparacions.

Per a conèixer les gestions que han de seguir-se davant els problemes o les avaries en un producte poden contactar:

• Amb el servei d’Atenció al client de Colònies a Borredà en el número de telèfon 938220220.

Per a evitar problemes amb la instal·lació o el maneig del producte comprat, asseguri’s d’haver seguit les instruccions d’instal·lació i funcionament contingudes en els manuals d’usuari.

Si així i tot, el producte adquirit no funciona correctament haurà de contactar immediatament amb els serveis d’atenció al client i assistència tècnica del fabricador, o si escau del representant o distribuïdor.

Habitualment els serveis tècnics exigiran que els faciliti les següents dades:

 • Número de factura.
 • Identificació del model concret.
 • Número de sèrie.

 

 

11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que s’estableix en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.

Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

 

 

12. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant Colònies a Borredà el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 938220220, bé a través de l’adreça de correu electrònic colborreda@gmail.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

El client disposa de 24 hores des de la recepció per comunicar qualsevol incidència causada pel transport.

 

 

13. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.